خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دریافت انرژی از طریق حرکات یوگا
در یوگا ده حرکت بسیار ساده وجود دارد. از قبیل: گارلند، خم شدن به جلو ایستاده، چوب و غیره. این حرکات ساده به سرعت می‌ توانند سیسم بدن شما را تنظیم کنند و مشکلات مزمنی که ممکن است در معرض آن باشید را از بین خواهند برد کافی است تا چند دقیقه از روز خود را به انجام ان ها اختصاص دهید.